Acord de protecció de dades

El Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya garanteix el dret a la protecció de les dades personals que es faciliten a través d’aquesta aplicació en el termes establerts per la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de dades personals i garanties digitals i pel Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell relatiu a la Protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, implementant les mesures de seguretat necessàries i adequades al tipus de dades personals.