La formació en línia pels professionals de la 

Subdirecció General d'Ordenació i Qualitat Sanitàries i Farmacèutiques


El nou Campus virtual de la Subdirecció General d’Ordenació i Qualitat Sanitàries i Farmacèutiques del Departament de Salut és l’eina que dona suport als processos d’ensenyament-aprenentatge desenvolupats per aquesta Subdirecció. Entre altres funcions, a la Subdirecció li corresponen les de promoure i avaluar la millora de la qualitat assistencial i promoure bones pràctiques en la provisió de serveis de salut orientades a la seguretat dels pacients

La seguretat dels pacients és la reducció del risc de dany innecessari associat a l’atenció sanitària fins a un mínim acceptable. Fa referència a les nocions col·lectives dels coneixements del moment, als recursos disponibles i al context en què es presta l’atenció, factors que es ponderen davant del risc de no dispensar el tractament o de dispensar-ne un altre. Organitzacions internacionals com l’Organització Mundial de la Salut i el Consell de la Unió Europea consideren que, per reduir la bretxa existent entre l’evidència científica i la pràctica assistencial, la formació dels professionals sanitaris en seguretat dels pacients és clau per millorar la cultura de l’organització i aportar coneixements i habilitats en la detecció, la prevenció i el control del dany que l’assistència sanitària pot ocasionar als pacients.

Catalunya, en un esforç per millorar la qualitat de l’atenció sanitària, l’any 2007 va iniciar la formació en seguretat dels pacients en el marc dels projectes col·laboratius de millora de la qualitat. Posteriorment, ha anat ampliant la seva oferta formativa i ha inclòs la formació a tots els actors que intervenen en el procés assistencial dins del Pla estratègic per a la seguretat dels pacients a Catalunya. El Servei de Promoció de la Qualitat i la Bioètica impulsa, a Catalunya, el Programa de formació en seguretat dels pacients per als professionals del Sistema Nacional de Salut i ofereix formació relacionada amb projectes que s’estan desenvolupant al nostre territori. No obstant això, fins ara no es disposava d’un espai d’ensenyament-aprenentatge propi on poder oferir tota aquesta formació de forma unificada. Amb la creació d’aquest nou Campus virtual es vol donar resposta a aquesta necessitat.

A través del Campus s'ofereixen, entre d'altres, els cursos en línia següents:

    • Aplicació proactiva de seguretat dels pacients de Catalunya (PROSP Cat): nivell bàsic.
    • Seguretat del pacient i professionals sanitaris: bones pràctiques en l’atenció a les segones víctimes.
    • Sistema de notificació d’incidents de seguretat dels pacients de Catalunya (SNISP Cat): notificant.

A l’apartat Formació de la pàgina web Seguretat dels pacients es poden consultar l’oferta formativa en seguretat dels pacients i les indicacions per inscriure’s als diferents cursos.